Dokumenty

Zaproszenie do składanie ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla  uczestników projektu „Kompetencja na miarę XXI wieku” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Treść ogłoszenia została zmieniona
W związku z oczywistą pomyłką pisarską zmianie ulega zapis dotyczący kryterium numer 2. Brzmienie zapisu po zmianie:
2. Kryterium (K2): Doświadczenie wykładowców prowadzących szkolenie (0 – 40 pkt), wg załącznika nr 3:
Ocenionych zostanie 5 wykładowców przedstawionych przez Wykonawcę posiadających największe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi. Każdy z 5 wykładowców przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat:
• minimum 300 godzin szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi – 0 pkt,
• minimum 450 godzin szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi -10 pkt,
• minimum 600 godzin szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi -20 pkt,
• minimum 750 godzin szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi -30 pkt,
• minimum 900 godzin szkoleń komputerowych tożsamych z zamawianymi -40 pkt

 

Publikacja odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców.